indekso

5. La agado de Koevoet (kufut)

Nia disvastigo de la gazeto 'de Vonk' (Fonk), poste ankaŭ 'De Waarheid' (Varhejt), la surgluado de alvokoj al sabotado kaj pli da tiaj laboraĵoj alportis nin al Kees Boekman (Kejs Bukman).
Kees, edziĝinta viro kaj patro de du malgrandaj knaboj, estis gvidanta kontraŭfaŝisto. Kune kun aliaj el la junularmovado li fondis la kontraŭ-nazian junulargazeton Koevoet. (‘koevoet’ = levilo)
Ni havis komfortajn kaj gajajn kunvenojn en la loĝejo de Kees. Ni povis enlitigi la etulojn kune kun la edzino Bep. Mi ĝuis tie la etoson kaj la belan ĉirkaŭaĵon.

“Knaboj kaj knabinoj,” sciigis Kees iun vesperon, “Morgaŭ vespere ni ĝenos la paroladon de Mussert en De Hout (Haŭt).” (‘Hout’ = la suda arbaro) Helpe de amika elektristo, Wim prizorgos tenajlojn, per kiuj ni povos tratondi la mikrofondratojn.
Jam matene ni ekiris por alvoki junulojn de la mezgrada lernejo veni al la manifestacio kie la malgranda Mussert estos alparolonta la popolon. Ni ankoraŭ ne malkaŝis kion ni intencas.

Vespere, antaŭ la komenco, multaj knaboj kaj knabinoj el Harlemo estis svarmantaj tie. La plej multaj venis per biciklo, kiel ni petis. Mirigite la W.A.-anoj kaj adeptoj de la 'nigraĉemizuloj' alrigardis la ĉeeston de tiom da junuloj. (‘W.A.’ = Weerbaarheids Afdeling: Defendkapabla Taĉmento) Kiam post la unuaj festaj sonoj de la fanfaristaro Mussert iris al la katedro, venis por ni la signo al agado. Ni ordonis la junulojn tintigi la biciklo-tintilojn tuj kiam oni donos la signon por tio.

Subridante la plimulto transprenis nian signalvorton. Jan kaj Bram tratondis la dratojn kaj malaperis. Estis komike, vidi tiun ekscititan 'gvidanteton' kriegi sensone. Ĉiuj ridegis. La tintiloj sonis gaje kaj senĉese.

Tiam intervenis la W.A. Ili terenbatis dekkvarjaran knabon kaj triope ili piedbatrompis lian biciklon. Iu lernejano estis enbatita en malsanulejon. Ni provis protekti kaj forkonduki el la miksbatalo la plej junajn inter ni.

La mitingo ĉesis antaŭtempe. Anton Mussert ne povis plenumi sian venenan paroladon.

“Nu, tiu povas ĉagrenaĉe rampi malantaŭ la postaĵon de sia onklino,” kriis alta knaba voĉo.
Mussert estis edziniginta sian onklinon.

indekso